https://www.daltonschooldeschutse.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/algemeen-3.png&w=1600&q=75
 

Ouders

Samen met ouders zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind(eren). We willen u als ouders dan ook zoveel mogelijk betrekken bij de school. U kunt bijvoorbeeld helpen in de klas en deelnemen aan de OR of MR. 
 

De ouderraad

De OR bestaat op dit moment uit een leerkracht (Cynthia van der Hoeven) en zes ouders. Zij organiseren activiteiten als het Sinterklaasfeest, Kerstviering en het Lentefeest. De ouderraad draagt ook bij aan verschilende extra's en activiteiten voor de kinderen. U kunt zich ook als hulpouder opgeven bij bepaalde activiteiten, zonder dat u lid wordt van de ouderraad.

 

Medezeggenschapsraad

Het meedenken en meebeslissen is wettelijk geregeld bij de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De MR behartigt de belangen van de school en heeft een uitgebreid reglement dat aangeeft wanneer zij adviesrecht dan wel instemmingsrecht heeft. Daarnaast kan de MR van haar recht gebruik maken om, gevraagd of ongevraagd, te adviseren, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bestuur. In onze medezeggenschapsraad zitten twee gekozen vertegenwoordigers vanuit het team en twee gekozen vertegenwoordigers vanuit de ouders. De MR heeft een voorzitter en een secretaris en vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De zittingsduur is twee jaar, waarna herverkiezing kan plaatsvinden. Ouders die in de MR zitting hebben zijn Marjolein van den Berg (Voorzitter) en Thierry Eeuwhorst, de teamleden zijn Cynthia van der Staaij en Melissa Gerrets

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is gevormd uit afgevaardigden van alle scholen die aangesloten zijn bij de Stichting West Openbaar Onderwijs (WOO). De afzonderlijke medezeggenschapraden hebben diverse bevoegdheden overgedragen aan de GMR in verband met beslissingen die betrekking hebben op zaken die op alle scholen van toepassing zijn. In de GMR zitten in totaal twee leden van onze school, Joyce Peltenburg vanuit de personeelsgeleding en Marjolein van den Berg vanuit de oudergeleding. De GMR heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en vergadert gemiddeld 6 keer per jaar, afwisselend op één van de bij de stichting aangesloten scholen.