https://www.daltonschooldeschutse.nl/cp/thumb.php?src=cp/uploads/carrousels/onderwijs-op-maat.png&w=1600&q=75
 

Onderwijs op maat

Het is belangrijk dat kinderen datgene krijgen aangeboden wat ze nodig hebben.

Wij willen kinderen zoveel mogelijk onderwijs op maat bieden. Door onze werkwijze hebben de leerkrachten inzicht in wat de kinderen nodig hebben, zo kunnen zij de leerstof en de instructie hier het beste op aanpassen.

Bij diverse vakken (onder andere rekenen en spelling) doen wij de toets voorafgaand aan het lesblok, de zogenaamde voortoets. Hierdoor krijgen de leerkrachten én de kinderen inzicht in wat de kinderen al kunnen en wat ze nog nodig hebben. De leerkracht gebruikt deze voortoets om zowel klassikale als individuele keuzes te maken voor het aankomende lesblok. Vanuit de voortoets blijkt welke doelen voor elk kind dit lesblok het belangrijkste zijn, of dat er andere leerdoelen nodig zijn. De voortoetsen worden geregisterd en kinderen houden dit bij in hun rapportfolio.

Met de leerkracht maken de kinderen een plan voor het nieuwe lesblok. Aan welke doelen gaan ze werken en welke instructie en oefening hebben ze nodig om deze doelen te behalen. Op de taakkaart kunnen de kinderen elke week keuzes maken voor instructie en leerstof dat aansluit bij de leerdoelen. De leerkracht begeleidt hen hierbij. Aan het einde van het blok wordt de leerstof nogmaals getoetst. Het resultaat hiervan wordt ook weergegeven in het rapportfolio zodat duidelijk zichtbaar is welke vooruitgang een kind behaald heeft. Samen met de leerkracht wordt bekeken of de beoogde doelen zijn behaald en of het kind op een juiste manier naar dit doel heeft toegewerkt. Is de leertijd effectief besteed? Heeft het kind andere manieren van leren nodig om zijn doel te bereiken? Op deze manier zijn de kinderen actief betrokken bij het eigen leren.

Naast het werken met voortoetsen wordt er binnen de instructie en het leerstofaanbod ook gekeken wat kinderen nodig hebben. Sommige kinderen hebben aan een korte instructie genoeg, anderen kinderen krijgen verlengde instructie. De leerkracht geeft verlengde instructie aan een kleiner groepje aan de instructietafel. Deze tafel heeft in de groepen 3 t/m 8 een centrale plaats. Kinderen kunnen door de leerkracht aan de instructietafel worden uitgenodigd, ook kunnen kinderen zelf kiezen voor extra begeleiding bij een bepaald onderwerp. Naast de instructie wordt ook het werk van de kinderen aangepast aan het eigen niveau. Op de taakkaart kunnen kinderen (in toenemende mate) kiezen aan welke doelen ze werken en hoe ze aan die doelen werken.

 

Tijdens (coach)gesprekken met de leerkracht reflecteren kinderen zowel mondeling als schriftelijk op inzet, motivatie, taakgerichtheid, samenwerking en resultaat. In het rapportfolio wordt inzichtelijk gemaakt wat de vorderingen van de kinderen zijn en hoe de leerkracht en het kind de vaardigheden en vorderingen van het kind zien. De rapportfolio’s zijn altijd door ouders in te zien en gaan 2 keer per jaar mee naar huis.