Dalton

De Schutse is sinds 2009 een Daltonschool. In 2005 zijn we begonnen met de ontwikkeling van Dalton, in 2009 zijn we bezocht door een visitatiecommissie van de NDV en hebben we de licentie ontvangen. In 2019 is De Schutse opnieuw gevisiteerd en is de licentie weer verlengd met 5 jaar. Daar zijn we trots op!

Alle leerkrachten zijn Daltongecertificeerd, nieuwe leerkrachten die in ons team komen werken volgen deze twee jaar durende cursus zo snel mogelijk na aanname.

 

Zelfstandigheid

We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig dingen kunnen aanpakken en uitvoeren. Waarom wachten op goedkeuring van de leerkracht als je zelf weet waar een potlood of een schrift ligt? We maken duidelijke afspraken met kinderen, afspraken waaraan ze zich moeten houden, maar die wel de autonomie van een kind vergroten. En daarmee het verantwoordelijkheidsgevoel en de hang van kinderen naar zelfontdekkend leren.

 

Samenwerken

Belangrijk onderdeel van de Daltonwerkwijze is samenwerken. Samenwerken gebeurt meestal in de eigen groep, maar kan ook groepsoverstijgend zijn. We werken natuurlijk niet altijd samen, maar vanaf groep 1/2 staan er regelmatig samenwerkopdrachten op de taakkaart.

Samenwerken dient ook een sociaal-emotioneel doel: kinderen krijgen elke week een ander maatje toegewezen, waarmee ze bepaalde taken moeten doen. Ze leren zo dat ze met alle kinderen samen moeten kunnen werken, ongeacht of het kind een vriendje of vriendinnetje is. Persoonlijke voorkeur speelt dus geen rol.

 

Verantwoordelijkheid

Door een stukje verantwoordelijkheid bij de kinderen te leggen, verantwoordelijkheid die het kind aankan, beseffen de kinderen meer dat ze voor zichzelf leren en niet omdat het moet. Met een moderne term: ze zijn eigenaar van het eigen leren. Naast het reguliere leerstofaanbod wil het ene kind daarnaast graag weten hoe het zonnestelsel werkt en het andere kind wil meer weten over de leefomstandigheden van de kangoeroe. Dit soort leervragen zetten we in het persoonlijk leerplan (PLP), waarin beschreven staat wat het kind wil leren, hoe, wanneer, hoe lang en hoe het eindproduct eruit gaat zien. Ook kan het PLP gebruikt worden om bijvoorbeeld extra te oefenen op spelling.

 

Effectiviteit

We stellen met de kinderen leerdoelen op. We geven een voorbeeld voor het vak spelling: het kind bepaalt voor de aanvang van een blok, waarin bepaalde spellingproblemen aan de orde komen, hoeveel goed geschreven woorden per dictee worden behaald. De leerkracht heeft hierin een begeleidende rol. Aan het eind van het blok wordt samen met de leerkracht bekeken of het doel behaald is en of het kind op een juiste manier naar dit doel heeft toegewerkt. Is de leertijd effectief besteed? Heeft het kind andere manieren van leren nodig om zijn doel te bereiken? Is de instructie duidelijk genoeg geweest? Was het doel juist? Op deze manier zijn de kinderen actief betrokken bij het eigen leren.

  

Reflectie

Onder reflectie verstaan we de manier waarop kinderen hun taken plannen en de manier waarop ze kritisch naar zichzelf en het eigen handelen kunnen kijken. Tijdens het coachgesprek met de leerkracht, dat tweemaal per jaar plaatsvindt, tijdens de bespreking van het kinderrapport en na afloop van de taak van die week reflecteren kinderen zowel mondeling als schriftelijk op inzet, motivatie, taakgerichtheid, samenwerking etc.

 

Borging

Deze kernwaarde betreft de planmatige aanpak van de Daltonontwikkeling op schoolniveau. Het borgen van afspraken bijvoorbeeld in het Daltonboek en het uitdragen van de werkwijze naar de ouders. Dit laatste gebeurt via onder andere via de website, de schoolgids, de nieuwsbrief Postlaan 1 en tijdens informatieavonden.